Úplná pravidla soutěže „Soutěž o nejlepší sbírku figurek“

Úplná pravidla soutěže „Soutěž o nejlepší sbírku figurek“ (dále jen Soutěž)

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je Lukáš Tejral, sídlem Ostrá 2826/22, Brno 61600 (není výdejním místem), identifikační číslo: 05900557, provozovatel internetového obchodu MegaComics

1.2 Definice pojmů:

Doba konání soutěže: od 08. 06. 2020 do 30. 06. 2020

Výhra: Funko Marvel MEGA-PACK zahrnující tyto produkty: 1x Captain Marvel č.444, 1x T´Challa č.352, 1x Rescue č.408, 1x krabička Funko Mystery minis - Thor: Ragnarok, 1x klíčenka pocket POP! - Wasp

Účastník: spotřebitel, který splnil podmínky soutěže dle čl. 2 an. těchto pravidel.

Místo konání soutěže: Stránky internetového obchodu www.megacomics.cz

 

  1. Podmínky účasti v soutěži a průběh soutěže

2.1 Soutěže se může zúčastnit každý člen facebookové skupiny “Funko POP! & Mystery minis CZ/SK komunita” (dále jen FB skupiny), který má trvalý pobyt na území České republiky nebo Slovenské republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli, nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí Výhry.

2.2 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu s dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí, či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému Účastníkovi k získání Výhry.

2.3 Účastník se může do soutěže zapojit kumulativním splněním následujících podmínek:

1) v Době konání soutěže je členem Facebookové skupiny Funko POP! & Mystery minis CZ/SK komunita na adrese: https://www.facebook.com/groups/195906485078148/ (dále jen FB skupina)

2) zveřejní v Době konání soutěže prostřednictvím komentáře na FB skupině na odkazu: 

https://www.facebook.com/groups/195906485078148/permalink/251576556177807/

fotografii figurek značky Funko (např. kolekce POP!, Mystery minis, atd.), jejíž součást bude papír obsahující účastníkovo jméno (dále jen Komentář) a tento Komentář ponechá nezměněn přinejmenším do doby vyhlášení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo akceptovat i fotografii s uvedeným odlišným jménem v případě, že je účastník na Facebooku veden pod jiným jménem (zdrobněliny, změna příjmení atd.)

2.4 Zaslání komentáře z Facebookového profilu s fiktivním jménem, nebo bez uvedení jména na fotografii v Komentáři nebude považováno za platné splnění podmínek účasti v soutěži. 

2.5 Účastník se může soutěže účastnit pouze jednou.

2.6 Pokud Účastník vystoupí v době pořádání Soutěže z FB skupiny, jeho právo na účast v Soutěži zaniká.

 

  1. Průběh soutěže

3.1 Každý může libovolnému počtu Komentářů udělit reakci "Super" zastoupenou symbolem srdíčka (dále jen Srdíčko)

3.2 Po skončení soutěže, bude Pořadatelem určen vítězný Komentář, splňující všechny podmínky s největším počtem Srdíček.

  1. Výhra

4.1 Výherce bude zveřejněn na Facebookových stránkách Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/MegaComics.cz/ ve formátu jméno, příjmení a město bez zbytečného odkladu po skončení Doby konání soutěže, nejpozději však do 14 dnů.

4.2 V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže, bude dodatečně vybrán výherce na základě Komentáře, který byl v počtu Srdíček následující v pořadí.

4.3 Výhra bude výherci doručena na jím zvolenou adresu nebo na pobočku Zásilkovny, případně může dojít k osobnímu předání Výhry Pořadatelem.

4.4 Výherce je povinen nejpozději 7 dní od zveřejnění na email obchod@megacomics.cz, sdělit Pořadateli místo na Územní České republiky nebo Slovenské republiky pro doručení Výhry.

4.5 Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí výherce soutěže nárok na Výhru.

4.6 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru v soutěži za cenu podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

 

  1. Ochrana osobních údajů

5.1 Účastník Soutěže bere na vědomí, že Pořadatel jakožto správce bude zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po Dobu konání této Soutěže a po dobu nezbytně nutnou, osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a kontaktní telefon, na základě oprávněného zájmu Pořadatele, a to za účelem vyhodnocení Soutěže a doručení Výhry.

 

Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany Pořadatele, na: obchod@megacomics.cz.

5.2 Pořadatel tímto Účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že výmaz osobních údajů má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání Výhry, stane-li se tak před jejím převzetím.

5.3 Další podmínky ochrany osobních údajů na adrese: www.megacomics.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Účastí v Soutěži souhlasí Účastník s pravidly Soutěže.

6.2 Podezřelé a/nebo viditelně nepravé Facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

6.4 Pořadatel není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití facebookového profilu Účastníka třetí osobou, bude facebookový profil Účastníka blokovaný nebo dojde k jinému technickému výpadku znemožňujícímu účast v Soutěži. V takových případech není Pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

6.5. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena. Společnost Facebook je o kompletně osvobozená od závazků každým účastníkem.


V Brně dne 08. 06. 2020