Úplná pravidla soutěže „Vyhraj krabici FUNKO Mysterek 1“

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj krabici FUNKO Mysterek 1“ (dále jen Soutěž)

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je Lukáš Tejral, sídlem Ostrá 2826/22, Brno 61600 (není výdejním místem), identifikační číslo: 05900557, provozovatel internetového obchodu MegaComics

1.2 Definice pojmů:

Doba konání soutěže: od 27. 01. 2020 do 29. 02. 2020

Soutěžní zboží: všechno zboží značky „FUNKO“ (např řady: Funko POP!, Funko Pocket Pop, Mystery Mini atd.) prodávané v Době konání soutěže v Místě konání soutěže.

Výhra: Krabice Figurek Mystery Mini - Star Wars Episode VIII (12 ks Mystery Mini)

Účastník: spotřebitel, který splnil podmínky soutěže dle čl. 2 an. těchto pravidel.

Místo konání soutěže: Stránky internetového obchodu www.megacomics.cz

Slosování soutěže: 20. 3. 2020 v 18:00.

  1. Podmínky účasti v soutěži a průběh soutěže

2.1 Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v Době konání soutěže v Místu konání soutěže zakoupí a uhradí (za úhradu se považuje úhrada hotově, připsání prostředků na účet Pořadatele nebo připsání prostředků na účet zprostředkovatele platby – platební brány nebo dopravce) Soutěžní zboží a má trvalý pobyt na území České republiky nebo Slovenské republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí Výhry.

2.2 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu s dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému Účastníkovi k získání Výhry.

2.3 Spotřebitel se může zúčastnit soutěže kumulativním splněním následujících podmínek:

1) v Době konání soutěže a v Místě konání soutěže zakoupí jakékoliv Soutěžní zboží.

2) zašle v Době konání soutěže prostřednictvím komentáře na facebookových stránkách na odkazu: https://www.facebook.com/MegaComics.cz/posts/3405992026139203?__xts__[0]=68.ARAvaMjAgL3-Ate2P2ScI-uF2lXCdk00e3s1N8fsEXIOWzeeuqcPNWHLRHbnoI8oPLmvW4saMJHJF_N176sAWTroI8Zfdo1DG3weQz1sJTjghmJriHYtv3v4gRaZW7LAJDNdNzyCgvGS72gLE6_e35LHshtIbbLKvoFf-6aFETMTEOMvxlxIuZV2OFbG9rEgb80t1337lUQSc4OOYVECYscmlPH9nYYs1xkNQCh6fXK4vAJWl9z5mMicA0FxV7hUrPy9dMCD1Kr8WES7q7rlSt9ek1Gd5L-1B00Rji_pHzeO7LXnMXW7nHkrvViyRZhV3GEuQwlXq-XkuCw&__tn__=-R-R

následující sdělení: „Funko POP! Nakupuji na MegaComics.cz“ (dále jen Komentář) a tento Komentář ponechá nezměněn přinejmenším do doby vyhlášení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo akceptovat i sdělení podobného charakteru jako „Funko POP! Nakupuji na MegaComics.cz“.

2.4 Zaslání komentáře z facebookového profilu s fiktivním jménem, bez uvedení jména z objednávky se Soutěžním zbožím v Komentáři nebude považováno za platné splnění podmínek účasti v soutěži.

 

2.5 Účastník se může soutěže účastnit pouze jednou.

2.6 Pořadatel je oprávněn po Účastníku požadovat sdělení čísla objednávky se Soutěžním zbožím a jména uvedeného na objednávce se Soutěžním zbožím. Pořadatel je oprávněn po Účastníku požadovat předložení faktury se Soutěžním zbožím.

2.7 Pokud spotřebitel odstoupí od všech kupních smluv jejichž předmětem bylo Soutěžní zboží, jeho právo na účast v Soutěži zaniká. Pokud již obdržel Výhru, je povinen ji vrátit Pořadateli.

 

  1. Průběh soutěže

3.1 Všem Účastníkům bude Pořadatelem formou odpovědi ke Komentáři přiděleno soutěžní číslo.

3.2 Po skončení soutěže, bude na základě soutěžního čísla, pomocí losovacího bubnu (viz. obr. níže) stanoveno slosováním číslo, určující jednoho výherce.

3.3 Pořadatel vyhlásí termín slosování na svých facebookových stránkách na adrese https://www.facebook.com/MegaComics.cz/

3.4 Termín slosování vyhlásí Pořadatel nejpozději do 14 dní od konce Doby konání soutěže a slosování proběhne nejpozději do 14 dní od vyhlášení termínu slosování.

3.5. Účastník může být přítomen při slosování ve vyhlášeném termínu v provozovně Pořadatele na adrese Jana Babáka 11, Brno 612 00.

3.6 V případě neudělení Výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce.

 

  1. Výhra

4.1 Výherce bude zveřejněn na Facebookových stránkách Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/MegaComics.cz/ ve formátu jméno, příjmení a město bez zbytečného odkladu po skončení slosování.

4.2 Výhra bude výherci doručena na jím zvolenou adresu nebo na pobočku Zásilkovny, případně může dojít k osobnímu předání Výhry Pořadatelem.

4.3 Výherce je povinen nejpozději 7 dní od zveřejnění na email obchod@megacomics.cz, sdělit Pořadateli místo na Územní České republiky nebo Slovenské republiky pro doručení Výhry.

4.4 Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí výherce soutěže nárok na Výhru.

4.5 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru v soutěži za cenu podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

 

  1. Ochrana osobních údajů

5.1 Účastník Soutěže bere na vědomí, že Pořadatel jakožto správce bude zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po Dobu konání této Soutěže a po dobu nezbytně nutnou, osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a kontaktní telefon, na základě oprávněného zájmu Pořadatele, a to za účelem vyhodnocení Soutěže a doručení Výhry.

 

Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany Pořadatele, na: obchod@megacomics.cz.

5.2 Pořadatel tímto Účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že výmaz osobních údajů má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání Výhry, stane-li se tak před jejím převzetím.

5.3 Další podmínky ochrany osobních údajů na adrese: www.megacomics.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Účastí v Soutěži souhlasí Účastník s pravidly Soutěže.

6.2 Podezřelé a/nebo viditelně nepravé Facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

6.4 Pořadatel není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití facebookového profilu Účastníka třetí osobou, bude facebookový profil Účastníka blokovaný nebo dojde k jinému technickému výpadku znemožňujícímu účast v Soutěži. V takových případech není Pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

6.5. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena. Společnost Facebook je o kompletně osvobozená od závazků každým účastníkem.

 

 

V Brně dne 27. 1. 2020