Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Obchodní společnosti

fyftstore s.r.o.

IČ: 29308062, DIČ: CZ29308062 (plátce DPH)

se sídlem Osadní 774/35, 17000 Praha - Holešovice.

C 342782 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Prodávající“)

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.megacomics.cz

 

Kontaktní údaje Prodávajícího: 

  • Kontaktní adresa: Lidická 28, 602 00 Brno
  • Adresa pro zaslání vráceného zboží: Lidická 28, 602 00 Brno
  • Kontaktní e-mail: obchod@megacomics.cz
  • Kontaktní telefon: +420 704 332 882

Všechny záležitosti ohledně objednávek volejte prosím na +420 704 332 882

 

1.  SHRNUTÍ OBSAHU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.      Tím, že si vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.

1.2.      Máte možnost se zaregistrovat, vaše údaje nikomu neposkytneme.

1.3.      Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, zboží je třeba osobně předat nebo prokázat, že jste jej odeslali.

1.4.      Přebíráte-li balíček od dopravce, vždy kontrolujte jeho neporušenost.

1.5.      Pokud se vám bude zdát doručený balíček poškozený, okamžitě to reklamujte u dopravce.

1.6.      Svoje písemnosti zasílejte na fyftstore s.r.o. Osadní 35, Praha 17000; elektronicky na obchod@megacomics.cz; telefonicky na 704 332 882.

 

2.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Prodávající provozuje internetový obchod megacomics.cz, který je dostupný online na www.megacomics.cz, který slouží k nabídce produktů určených pro volnočasové aktivity, oděvů a dalších souvisejících produktů (dále jen „Zboží“) pro kupující (dále jen „Kupující“).

2.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě megacomics.cz prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.megacomics.cz (dále rovněž jen „Webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

2.3. Předmětem kupní smlouvy týkající se Zboží (dále jen „Smlouva“) je na jedné straně povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu objednané Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a na druhé straně povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

2.4. Kupujícím dle těchto Obchodních podmínek je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.5. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového rozhraní a další související právní vztahy.

2.6. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2.7. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.8. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

3.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webového rozhraní může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující provést objednání Zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní.

3.2. Při registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve Webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo do zemí, které povolí Webové rozhraní (košík).

4.4. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 a) objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní),

 b) způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a

 c) informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

4.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na potvrzovací tlačítko ve znění „Objednat s povinností platby“ nebo jiné tlačítko obdobného znění. Kupující tímto bere na vědomí, že konečným potvrzením Objednávky kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Kupní ceny. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Hodlá-li Prodávající uzavřít Smlouvu, po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež Prodávající zasílá Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího. Spolu s přijetím Objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž znění Smlouvy a aktuální znění Obchodních podmínek ve formátu PDF. Zvolil-li Kupující bezhotovostní platbu platební kartou a proběhne-li platba řádně, Prodávající Kupujícímu zašle potvrzení Objednávky ve formě potvrzení o přijetí platby a rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodní podmínky ve formátu PDF.

4.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu nebo Obchodní podmínky

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupní cenu Zboží (pro účely Obchodních podmínek jen „Kupní cena“) a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Lidická 28, Brno 602 00;

 b) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

 c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2702524916/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“);

 d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ShoptetPay;

 e) bezhotovostně platební kartou;

 f) převodem ze svého Paypal účtu na náš účet info@fyft.cz.

5.2. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu Zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z Kupní ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

5.9. Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Kupní ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Kupní cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu.

5.10. Udává-li, propaguje-li nebo zobrazuje-li Prodávající některé druhy Zboží jako Zboží, které je v akci či ve slevě, zobrazuje Prodávající u takového Zboží rovněž informaci o tom, jaká byla nejnižší cena, za kterou Prodávající daný druh Zboží nabízel a prodával v (i) období posledních 30 dnů před zahájením akce nebo slevy, (ii) v období od začátku prodeje takového Zboží, je-li Zboží prodáváno kratší dobu, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Prodávající slevu z ceny postupně (dále jen jako „Cena před slevou“). Nezobrazuje-li Prodávající takovou informaci o Ceně před slevou přímo, informuje tímto Kupujícího, že cena zobrazovaná na Webovém rozhraní jako cena předešlá (např. naznačením přeškrtnutí či odlišným zobrazením) je rovna Ceně před slevou a zobrazuje-li Prodávající akce či slevy pomocí prvku, který v sobě zahrnuje procento (%), je takto udávaná sleva nebo akce vždy počítána z Ceny před slevou.

 

6.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od (i) Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, (ii) od Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím, (iii) od Smlouvy o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil, a (iv) od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil..

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

6.4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

6.5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody dle předešlé věty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání Zboží. Zboží Kupující doručí spolu s uplatněním odstoupení od Smlouvy nebo následně ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce. Kupující je oprávněn doručit Zboží do místa sídla, místa podnikání či na kteroukoliv provozovnu Prodávajícího, Prodávající však doporučuje, aby Kupující Zboží vracel na adresu pro zaslání vráceného Zboží uvedenou v úvodu Obchodních podmínek (Lidická 28, Brno 17000).

6.6. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.8. Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Kupujícího) a zakoupeného Zboží.

6.9. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

6.10. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

6.11. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.12. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

 a) technickou chybou byla na Webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná Kupní cena;

 b) Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

 c) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

7.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

7.3. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem.

7.4. Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla expeduje do 3 (tří) dnů od připsání platby na Účet Prodávajícího, to neplatí v případě, že je zvolen jako způsob platby dobírka či platba na pobočce, kdy je Zboží expedováno do 3 dnů bez platby nebo oproti platbě přímo převzato Kupujícím. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. Je-li Zboží skladem, zavazuje se Prodávající dodat jej Kupujícímu nejpozději do 30 dnů od doručení Objednávky. Není-li Zboží skladem a je-li o tomto Kupující, který je spotřebitel, vhodně informován (prostřednictvím příslušného grafického nebo ovládacího prvku na Webovém rozhraní), doručí Prodávající takové Zboží nejpozději do 60 dnů od doručení Objednávky nebo v termínu, o jakém Prodávající Kupujícího informuje. To neplatí, dohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost dodat Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

7.5. Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu se Smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí Zboží Kupujícím se považuje za splnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího a nepovažuje se za odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího.

7.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

7.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, náklady na dodatečné uskladnění zboží a další náklady, které Prodávajícímu prokazatelně vznikly.

7.8. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.9. Spolu se Zbožím dodává Prodávající Kupujícímu návod na trvalé nosiči (zejména listina či PDF soubor). To neplatí, není-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného Zboží či způsob a dobu jeho užívání. Poskytnutý návod je písemný a srozumitelný.

 

8.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, 1924, 1925, § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a dále také § 2158 až 2174b občanského zákoníku).

8.2. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

 

9.  DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno zejména na Elektronickou adresu Kupujícího.

9.2. Zpráva je doručena:

 a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty (10) deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDOSTUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ A UŽIVATELSKÉ RECENZE

10.1. Obsah webových stránek umístěných na Webovém rozhraní (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webovém rozhraní.

10.2. Megacomics je ochranná známka Prodávajícího č. 365744 registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví.

10.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webového rozhraní Kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10.4. Pokud se Kupující při užívání Webového rozhraní dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

10.5. Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webovém rozhraní může dojít k opuštění tohoto Webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.6. Zveřejňuje-li Prodávající na Webovém rozhraní recenze třetích osob, které využily služeb Prodávajícího, mají s ním zkušenost nebo si objednaly od Prodávajícího Zboží (dále jen jako „Zákaznická recenze“) informuje Prodávající vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Zákaznické recenze, informuje tímto Prodávající Kupujícího, že Zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Zákaznickou recenzi.

 

11.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

11.3. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu obchod@megacomics.cz. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266). Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

12.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.3. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.5. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

V Brně dne 1. 4. 2023