Reklamační řád

 

Reklamační řád v 2 jednoduchých krocích: 

1. Napiš na obchod@megacomics.cz.

2. Počkej na domluvu, instrukce, pokyn.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Obchodní společnosti

fyftstore s.r.o.

IČ: 29308062, DIČ: CZ29308062 (plátce DPH)

se sídlem Osadni 774/35, 17000 Praha

C 342782 vedená u Městského soudu v Praze

 

(dále jen „Prodávající“)

 

Kontaktní údaje Prodávajícího: 

Kontaktní adresa: Lidická 28, Brno 602 00

Doporučené adresa pro zaslání vráceného zboží: Lidická 28, Brno 602 00

Kontaktní e-mail: obchod@megacomics.cz

Kontaktní telefon: +420 704 332 882

 

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží zakoupeného Kupujícím prostřednictvím e-shopu nazvaného megacomics.cz, který je dostupný online na www.megacomics.cz. Pojmy s velkými počátečními písmeny mají stejný výraz, jako v Obchodních podmínkách.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, 1924, 1925, § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a je-li Kupující spotřebitel tak také § 2158 až 2174b občanského zákoníku).

1.2. Zboží musí mít vlastnosti vymíněné nebo obvyklé tak, aby jej bylo možné použít podle Smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu Smlouvy.

1.3. Je-li splněno vadně, má Kupující práva z vadného plnění.
Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Kupujícího. To neplatí, pokud Prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud Kupujícího výslovně ujistil, že Zboží takovou vadu nemá nebo že je zcela bez vad.

2. ZÁRUKA

2.1. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

3.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží v době, kdy jej Kupující převzal:

  a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

  b) se Zboží hodí k (i) účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá a je-li Kupující spotřebitel, tak i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, nebo (ii) k účelu, který Kupující, který je spotřebitel požaduje a Prodávající s ním souhlasil;

  c) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, to neplatí, (i) není-li Kupující spotřebitel, nebo (ii) prokáže-li Prodávající, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

  d) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, to neplatí, není-li Kupující spotřebitel;

  e) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

  f) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

  g) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů; a

  h) je-li Kupující spotřebitel, Prodávající mu odpovídá také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.
3.3. Ustanovení uvedená v čl. 3.1 a 3.2 Reklamačního řádu se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší Kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší Kupní cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

3.4. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.

3.5. Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, Obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží

3.6. Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění nebude přiznáno k námitce Prodávajícího. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

3.7. Má-li Zboží vady, může se Kupující domáhat:

  a) opravy nebo dodání nového Zboží, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady; nebo

  b) doplnění toho, co chybí.

3.8. Namísto práv uvedených v předchozím odstavci se může Kupující domáhat přiměřené slevy z Kupní ceny či odstoupení od Smlouvy v případě, že:

  a) Prodávající vadu neodstranil v souladu se zákonem a Obchodními podmínkami nebo ji odmítl odstranit;

  b) vada se projeví opakovaně, to neplatí, je-li Kupující podnikatel;

  c) vada je podstatným porušením Smlouvy;

  d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

3.9. Postupují-li Smluvní strany tak, že Prodávající má odstranit vadu, odstraní Prodávající vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující věc koupil. Nepřevezme-li Kupující opravené Zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši obvyklé. Je-li Kupující spotřebitel, převezme k odstranění vady Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

3.10. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

  a) opotřebení Zboží způsobené jeho užíváním,

  b) Zboží prodávané za nižší Kupní cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší Kupní cena sjednána, nebo

  c) vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným užíváním Zboží nebo nedodržením návodu.

3.11. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

4. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE

4.1. Při vytýkání vad (reklamaci) Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby Kupující specifikoval reklamované Zboží prostřednictvím čísla Objednávky a aby uvedl důvod reklamace Zboží, přesný popis charakteru vad a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje - k tomuto účelu je určen  reklamační formulář, který Kupující může využít.

4.2. Prodávající za účelem rychlého vyřízení reklamace doporučuje, aby Kupující zaslal reklamované Zboží spolu s uplatněním reklamace nebo následně na adresu pro zaslání vráceného zboží - Lidická 28, Brno 602 00

4.3. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Prodávající je povinen přijmout vytknutí vady (reklamaci) v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je (i) datum uplatnění práva z vadného plnění, (ii) předmět reklamace, (iii) požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4.5. Prodávající doporučuje při zasílání zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

4.6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

4.7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího, který je spotřebitel, o výsledku reklamace i informovat. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení. Je-li Prodávající v prodlení s vyřízením reklamace a je-li Kupující spotřebitelem, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy nebo může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny.

Tento reklamační řád je platný od 1. 4. 2023